Skip to main content

Zoom vs. WizIQ

Zdalna komunikacja to nie tylko praca i rozrywka, ale również możliwość prowadzenia szkoleń, webinariów i zajęć lekcyjnych. Ta ostatnia funkcja przydatna jest szczególnie w regionach, gdzie duże odległości uniemożliwiają codzienny kontakt uczniów czy studentów z nauczycielami. Sprawdza się również świetnie w warunkach pracy zdalnej wymuszonej przez pandemię. Z możliwości zdalnej nauki korzystają nie tylko społeczności szkolne i akademickie. Równie chętnie sięgają po nią różnego typu instytucje i korporacje. Efektywność firm w dużym stopniu zależy od rozwoju kompetencji i wiedzy pracowników. Można to osiągnąć dzięki łatwym w użyciu narzędziom wspierającym zdalne szkolenia.

Możliwości platformy WizIQ

WizIQ to platforma, w której nazwie skrót IQ (ang. intelligence quotient – iloraz inteligencji) nie znalazł się przypadkowo. Narzędzie to zorientowane jest na zdalne kształcenie – budowanie zasobu wiedzy i rozwijanie kompetencji w zakresie uczenia się. Ma wspierać nauczycieli i trenerów w stosowaniu współczesnych, interaktywnych metod nauczania. Jest środowiskiem, w którym zdobytą wiedzę można sprawdzać oraz zapewniać uczniom informację zwrotną na temat ich sukcesów. Z pomocą WizIQ możliwe jest również zaplanowanie ścieżki rozwoju pozwalającej na uzupełnienie indywidualnych braków.

WizIQ działa w oparciu o interfejs przeglądarkowy. Dostępny jest więc ze wszystkich komputerów, tabletów i smartfonów. Po rozpoczęciu sesji użytkownicy mają możliwość obserwowania osoby która w danym momencie zabiera głos. Równolegle mogą korzystać z czatu i opcji prezentacji plików w wielu formatach. Notatki i rysunki można sporządzać na dostępnej dla wszystkich tablicy (whiteboard). Kiedy przychodzi czas na sprawdzian w zakresie zdobytej wiedzy, do dyspozycji nauczyciela są różnego rodzaju testy i możliwość definiowania zadań domowych.

Zoom i jego opcje pomocne w edukacji

Alternatywnym dla WizIQ rozwiązaniem jest platforma Zoom. Zapewnia ona jednoczesną transmisję wideo od wszystkich uczestników spotkania – na jednym ekranie można oglądać do 49 obrazów z kamerek (co przewyższa ta liczebność większości klas). Ułatwia to nauczycielowi kontakt z klasą czy grupą kursantów. Pozwala mu zaobserwować reakcje na prezentowany materiał czy zadawane pytania. Wspólna praca w trybie wideo pomaga też w budowaniu pozytywnych relacji w zespole.

Korzystną opcją edukacyjnych wideokonferencji na platformie Zoom jest możliwość ich nagrywania. Dla uczniów odtworzenie zapisu lekcji jest dobrą formą powtórzenia materiału. Nieobecnie na zajęciach mogą w ten sposób nadrobić braki. Prowadzący zaś, dzięki opcji zapisu, może uważniej przyjrzeć się reakcjom uczestników zajęć i sformułować wnioski, które podniosą metodyczną wartość kolejnych lekcji czy szkoleń.

Zoom i WizIQ a zarządzanie spotkaniami

WizIQ pozwala na przygotowanie planu zajęć, zaprojektowanie oryginalny interfejsu, tworzenie listy uczestników. Generowane przez system statystyki umożliwiają kontrolę obecności na zajęciach, podsumowanie uzyskanych wyników. Uczniowie mają do dyspozycji panele z wynikami sprawdzianów i ocenami. Mogą w każdej chwili sprawdzić plan spotkań i zakres zadań do wykonania poza wspólnymi zajęciami.

Zaletą programu Zoom z kolei jest możliwość pracy w podgrupach i łatwość konfiguracji tej opcji. Prowadzący decyduje o liczbie osób skierowanych do poszczególnych pokojów. Każdej z grup może przydzielić inne zadanie i w dowolnej chwili przyłączyć się do jej dyskusji. To ułatwia indywidualne podejście do każdego z uczniów i wsparcie go w zadaniach, z którymi gorzej sobie radzi. Środowisko Zoom i metody stosowane w pracy z niewielkimi grupami z powodzeniem wykorzystać można także podczas szkoleń prowadzonych dla dużych zespołów.

Screen pochodzi ze strony wiziq.com